Disclaimer

logo-kranengoorDeze website biedt u globale informatie over Landgoed Kranengoor te Laren (Gld).

Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de verstrekte informatie volledig juist, compleet en actueel is, temeer omdat de website onregelmatig wordt bijgewerkt. Wij aanvaarden dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid hoe dan ook, ontstaan door gebruikmaking van informatie op deze website.

Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring

Inzake de openstelling uit hoofde van de NSW (Natuurschoonwet) betreedt de bezoeker het Landgoed vrijwillig en volstrekt voor eigen rekening en op eigen risico.

De bezoeker vrijwaart het Landgoed tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade, hoe dan ook genaamd, en tegen aanspraken uit onheil dat personen of goederen is overkomen voor zover die schade of dat onheil voortvloeit uit of verband houdt met al hetgeen samenhangt met het Landgoed.

Deze uitsluiting en vrijwaring zijn ook van toepassing op bezoekers van het niet opengestelde erf met opstallen en faciliteiten, gelegen op het Landgoed.

Spelregels uit hoofde van de NSW openstelling

De bezoeker dient zich aan de volgende regels te houden:

  • Vrij wandelen op de opengestelde wegen en paden, zie Kaart NSW Openstelling;
  • Toegang van zonsopgang tot zonsondergang;
  • Verboden toegang vanaf windkracht 6 Beaufort;
  • Geen toegang waar en wanneer dit uit markering en/of bebording blijkt;
  • Honden onafgebroken aan de lijn;
  • Paarden, fietsen en gemotoriseerd verkeer zijn niet toegestaan;
  • Betreden op eigen risico;
  • In andere situaties verboden toegang Art. 461 W.v.S.

Instructies gegeven door of namens de Beheerder dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Gehanteerde begrippen en Beheerder

Daar waar in bovenstaande tekst wordt gesproken over “Landgoed Kranengoor”, “Landgoed” of “Wij” wordt mede begrepen de beheerder en/of de eigenaar van het Landgoed of degene die namens hen optreedt.

De beheerder van Landgoed Kranengoor is Stichting Anitya Foundation, zie www.anityafoundation.nl . Deze Stichting is een private, onafhankelijke “TBO” (Terrein Beherende Organisatie) en bestuurt het Landgoed als een “MVO” (Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming). De Stichting is een officieel erkende “ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling).