Activiteitenverslag 2022

Stichting Anitya Foundation

Waalwijk/Laren, 30 juni 2023

ANBI Activiteitenverslag 2022

Gecertificeerd beheer van natuur en landschap

Op 30 maart 2018 is het individuele Certificaat Particulier Natuurbeheer aan onze stichting toegekend als eigenaar van Landgoed Kranengoor te Laren (Gld) en natuurterrein De Haarman in Winterswijk in het kader van SNL, het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Ons SNL Natuurcertificaat verplicht tot het het werken en verslaglegging volgens een werkplan, een logboek en een jaarlijkse verantwoording.

Beheer: Algemeen

 1. Organisatie, Kennis en Kunde:

Het Bestuur van onze Stichting heeft haar verantwoordelijkheden inzake bos- en natuurbeheer op Kranengoor gedelegeerd aan Borgman Beheer Advies (BBA) te Wageningen. Het gaat met name om ecologische kennis, advies, werkplanbegeleiding, beheercoördinatie zoals toezicht, overleg en evaluatie. De bos- en natuurwerkzaamheden worden in regie uitgevoerd door gespecialiseerde bosbouwkundige aannemers, rekening houdend met doelmatige inzet van mens en machine door een slimme combinatie van werkzaamheden en flexibele organisatie en timing. Eenvoudigere werkzaamheden worden uitgevoerd door ons zeer betrokken team vrijwilligers.

Het bestuur wordt op vaste basis (al 15 jaar) beleidsmatig bijgestaan door bureau De Zichtas te Zutphen. Projectmatig wordt gebruik gemaakt van de diensten van Staring Advies te Hoog-Keppel. Voor kennis-specifieke onderwerpen worden regelmatig ad hoc deskundigen ingeschakeld.

2. Calamiteiten in relatie tot onze SNL-natuur en werkplanning in 2022:

Door de corona pandemie met lock-down’s in Q1 en uitval van bospersoneel werd onze SNL-werkplanning regelmatig verstoord.

Daarnaast was 2022 helaas weer een extreem heet, zonnig en veel te droog jaar van april tot en met augustus. Het was zelfs het op 1 na allerwamste jaar sinds de start van de KNMI meetreeks, met als gevolg veel hitte en droogtestress voor onze natuur. Ons grondwaterpeil zakte te diep weg, met doorwerking naar komende jaren.

Een derde calamiteit betrof de stormen Corrie (31-1), Dudley (16-2), Eunice (18-2) en Franklin (20-2). Vooral de laatste twee veroorzaakten bij ons veel schade die dwong tot snelle (digitaal vastgelegde) inventarisatie door BBA en plan van aanpak. Op 7-4 werden wij wederom getroffen door noodweer met windstoten en onweer met felle hagelbuien.

Deze calamiteiten verstoorde onze werkplanning fors.

Extra toezicht en handhaving vanwege na-coronadrukte en het warme zomerweer veroorzaakte toename van bermparkeren, zwerfvuil en ongedisciplineerd gedrag.

Mede omdat wij via BBA met digitaal kaartmateriaal werken, konden wij ons aanpassen aan genoemde externe omstandigheden, rekening houdend met Nb wet- en regelgeving en gedragscodes waaronder broedseizoen, weersomstandigheden en wisselende beschikbaarheid van onze bosaannemers en vrijwilligers.

3. Samenwerking met externe partijen:

Met Natuurcollectief VALA en onze pachtboer hadden wij in 2022 intensief contact gezien onze wens tot meer natuur-inclusief beheer en inrichting van onze 12 ha agrarische binnenweides op landgoed Kranengoor, gericht op duurzaam bodemgebruik, grotere biodiversiteit en voortgaande aanpassing van de waterhuishouding gericht op vernatting. Dit zal geleidelijk aan positieve, structurele ecologische gevolgen hebben voor onze landschappen, natuur en bossen.

Met het Waterschap WRIJ onderhouden wij op reguliere basis contacten inzake de hydrologie van onze bos- en natuurterreinen. Op die terreinen leveren wij permanent een belangrijke maatschappelijke bijdrage als retentiegebied van hemel- en kwelwater, hetgeen vooral ook fors ten goede komt aan de grondwaterstand.

Jaarlijks vindt de natuurwerkdag van de KNNV Oost Achterhoek plaats op ons natuurterrein De Haarman te Winterswijk.

Beheeractiviteiten per Beheertype:

(indien voldoende conform de werkplannen, dan niets vermeld)

Op ons landgoed Kranengoor te Laren (Gld) sinds 2018:

 1. L 01.02: Houtwallen en Houtsingels (0,53 ha)
 2. N 15.02: Dennen- eiken en beukenbos (34,16 + 5,49 ha)
 3. N 16.03: Droog Bos met Productie (0,12 ha)
 4. N 16.04: Vochtig Bos met Productie (12,6 ha)
 5. N 17.06: Vochtig en hellinghakhout (3,39 ha)

Op ons natuurterrein De Haarman te Winterswijk sinds 2021:

6. N 06.04: Vochtige heide (0,48+0,14 ha)

7. N15.02: Dennen- eiken en beukenbos (5,49 ha)

8. L 01:01: Poel en klein historisch water (1,00 ha)

Inzake de punten 6 t/m 8: op 12-11-2022 vond de jaarlijkse natuurwerkdag van de KNNV afd. Oost Achterhoek volgens plan plaats. De voorgenomen actualisatie van ons Haarman Beheerplan uit 2008 moest worden verplaatst naar 2023 vanwege drukte.

Monitoring:

Het Natuurcolloctief VALA verzorgt vanwege de Provincie sinds 2018 de monitoring.

Onze deelname aan kennis- en netwerk bijeenkomsten in 2022:

 • Op 22 april een GPG bijeenkomst op landgoed Den Dam te Eefde inzake verdienmodellen / opstal, huur en erfpacht;
 • Op 11 mei een GPG bijeenkomst op landgoed Vosbergen inzake voedselbossen (verzorgd door de WUR) en ANLb (door VALA directeur Paul ter Haar);
 • Op 30 mei een GPG bijeenkomst op landgoed Bingerden inzake ‘sensorisch landschap’ en ‘natuur-inclusieve landbouw’;
 • Op 2 juli een FPG bijeenkomst in het prachtige Parkpaviljoen van De Hoge Veluwe inzake stikstof en het Nationaal Programma Landelijk Gebied;
 • Op 23 september een SNL terreinbezoek op landgoed Noetselenberg (Rijssen)  inzake beheertypen N 15.02 en N 16.03, waaronder fijnspar sterfte (letterzetter);
 • Op 14 december verzorgden wij een FPG/GPG presentatie op landgoed Anderstein inzake ‘Natuurinclusieve Pacht op 12 ha bosweides op landgoed Kranengoor’;

Maatschappelijke activiteiten op/rondom Kranengoor (in onze veldschuur) in 2022:

 • Op 12 april verzorgen wij samen met onze buurtvereniging stichting Vedel een buurtavond waarbij onze nieuw benoemde wijkagent met collega een presentatie verzorgde over veiligheid en ondermijning in het buitengebied. De politie stelt melding en samenwerking zeer op prijs. In de lokale pers verscheen een verslag.
 • Op 14 april, 20 mei en 20 september was wederom bij ons te gast de ZOB www.zorgomboerentuinder.nl . Wij faciliteren de ZOB al sinds 2013 met haar regionale en landelijke vergaderingen, intervisies, tainingen en cursussen op onze locatie. In het Jaarverslag 2022 van de ZOB worden wij hiervoor hartelijk bedankt;
 • Op 4 mei verleenden wij onderdak aan een taskforce inzake een onverwachts dreigend verbod op alle houtoogst in de historische bossen op de Veluwe;
 • Op 19 mei werd bij ons een boeiende studie met veldbezoek gepresenteerd voor vakspecialisten, met als thema “Monitoringsprotokol Nieuwe Boomsoorten”;
 • Op 21 juni bezocht het bestuur van Davidsfonds Essen Kranengoor en Verwolde. Wij waren gastheer en verzorgden een inspirerend programma met boeiende discussies;
 • Op 24 augustus organiseerden wij op Kranengoor een thematische excursie “Grenzen aan de Groei 1972-2022” voor de leden van Probus Utrecht;
 • Op 4 september bezocht IVN Achterhoek per fiets(!) ons landgoed.
 • Op 14 oktober organiseerden wij voor leden van Velgroep De Dorschkamp een Power Point Presentatie met veldexcursie en ter afsluiting een leerzame en humorvolle kennisquizz;
 • Ook in 2022 waren onze groene bezittingen weer onderdeel van lokale plattelandswandelingen. Wij stellen de voortreffelijke afstemming met de locale organisaties zeer op prijs. De routes worden na afloop netjes achtergelaten.
 • In december verzonden wij 300 kunstzinnige nieuwjaarskaarten met als thema “Grenzen aan de Groei 1972-2022”. Suzan Hijink (een jonge beeldend kunstenaar) bracht op ons verzoek dit thema in beeld via haar creatie, een kleurrijke goache, afgebeeld op de voorzijde van onze wenskaart. Een ons welbekende dichter werd door haar beeldende kunstwerk geinspireerd en componeerde een prachtige gedicht dat op onze wenskaart 2023 met stip ook een ereplaats kreeg:

Groei is wat de mensen willen.

Steeds meer geld en meer techniek.

Een steeds snellere computer

en steeds groter die fabriek.

Lang geleden kwam er uit Rome

al een waarschuwend rapport:

d’ aarde is niet onuitputtelijk,

er is straks een groot tekort.

Groei is mooi, maar heeft z’n grenzen.

Goed om daarbij stil te staan.

Kijk waar wij kunnen beperken,

met nieuw inzicht verder gaan.

Kleine mens, jij moet wél groeien.

Bescherm de aarde, ieder uur.

Om je heen zal ’t beter worden.

Voel je één met de natuur.

Namens het bestuur van Stichting Anitya,

Jan Schoemaker

(gedelegeerd bestuurder)