Activiteitenverslag 2021

Stichting Anitya Foundation

Waalwijk/Laren, 30 maart 2022

Aan: Stichting Part-Ner Certificering Particulier Natuurbeheer

Stichting Certificering SNL

Onderwerp: Subsidiestelsel SNL-Natuur:

Verantwoording 2021 betreffende onze Beschikking SNL 2018-2023

Jaar: 2021

Deelnemer nummer: 514

Kader

Op 30 maart 2018 is het individuele Certificaat Particulier Natuurbeheer toegekend aan Stichting Anitya Foundation als eigenaar van Landgoed Kranengoor te Laren (Gld), in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-Natuur).

De toekenning verplicht tot het het werken en verslaglegging volgens een Werkplan, een Logboek en een Verantwoording. Dit verslag betreft de Verantwoording 2021.

Beheer: Algemeen

 1. Organisatie, Kennis en Kunde:

Het Bestuur van onze Stichting heeft haar verantwoordelijkheden inzake bos- en natuurbeheer op Kranengoor gedelegeerd aan Borgman Beheer Advies (BBA) te Wageningen. Het gaat met name om ecologische kennis, advies, werkplanbegeleiding, beheercoordinatie zoals toezicht, overleg en evaluatie. De bos- en natuurwerkzaamheden worden in regie uitgevoerd door gespecialiseerde bosbouwkundige bedrijven, rekening houdend met doelmatige inzet van mens en machine door een slimme combinatie van werkzaamheden en flexibele organisatie en timing. Eenvoudigere werkzaamheden worden uitgevoerd door toegewijde vrijwilligers.

Het Bestuur wordt op vaste basis (al 14 jaar) deskundig bijgestaan door de Wageningse ecoloog ir. H.F.M. Rampen van Bureau De Zichtas te Zutphen. Daarnaast wordt projectmatig gebruik gemaakt van de diensten van Staring Advies te Hoog-Keppel.

2. Calamiteiten in relatie tot onze SNL-Natuur en werkplanning in 2021:

Door de corona pandemie met lock-down’s en uitval van bospersoneel werd onze SNL-werkplanning regelmatig fors verstoord.

Vanaf 15 februari werden geplande boswerkzaamheden geruime tijd verhinderd door sneeuw en ijzel.

Op 20 en 21 oktober werd ons landgoed geteisterd door een zware storm met hevige slagregens. Het bleef geruime tijd te nat voor geplande werkzaamheden.

Gelukkig was heel 2021 echter eindelijk weer een nat jaar, na drie opeenvolgende te droge en te hete jaren waardoor het grondwaterpeil diep wegzakte met doorwerking naar komende jaren. Die natheid in 2021 veroorzaakte echter ook een woekerende bramengroei waardoor paden zelfs ontoegankelijk werden hetgeen dwong tot extra werkzaamheden.

Extra toezicht en handhaving vanwege coronadrukte waardoor forse toename van bermparkeren, zwerfvuil en ongedisciplineerd gedrag. Kwestie ‘parkbankjes’ en afval.

Mede omdat wij via BBA met digitaal kaartmateriaal werken, konden wij ons aanpassen aan genoemde externe omstandigheden, rekening houdend met F&F- wetgeving en gedragscodes waaronder broedseizoen, weersomstandigheden en wisselende beschikbaarheid van onze bosaannemers en vrijwilligers.

3. Externe partijen: samenwerking van belang voor SNL:

In 2021 onderhielden wij wederom constructieve contacten met het Waterschap WRIJ in relatie tot wederzijdse watersystemen en klimaatdoelstellingen.

Met het Natuurcollectief VALA en onze pachtboer hadden wij in 2021 intensief contact gezien onze wens tot meer natuur-inclusief beheer van onze 12 ha agrarische binnenweides, gericht op duurzaam bodemgebruik, grotere biodiversiteit en voortgaande aanpassing van de waterhuishouding gericht op vernatting. Dit zal leiden tot positieve, structurele gevolgen voor ons toekomstig SNL bos- en natuurbeheer.

Beheeractiviteiten per Beheertype:

(indien voldoende conform de werkplannen, dan niets vermeld)

 1. L 01.02: Houtwallen en Houtsingels (0,53 ha)
 2. N 15.02 Dennen- eiken en beukenbos (34,16 + 5,49 ha)
 3. N 16.03 Droog Bos met Productie (0,12 ha)
 4. N 16.04: Vochtig Bos met Productie (12,6 ha)
 5. N 17.06: Vochtig en hellinghakhout (3,39 ha)

Beheer verschoven naar 2022 vanwege calamiteiten en prioriteiten:

6. N 06.04: Vochtige heide (0,48+0,14 ha)

7. L 01:01: Poel en klein historisch water (1,00 ha)

Inventarisatieopdracht Bosrabatten (onze beheertypes N 15.02 en N 16-04):

In vervolg op de RUG masterscriptiestudie Bosrabatten van ir. A. Mulder gaven wij in januari opdracht aan BBA om onze eeuwenoude bosrabatten (14 ha) te inventariseren, gericht op een beheervisie en werkplannen de komende jaren. In mei rapporteerde BBA, vergezeld van een PP-presentatie. Vanaf het najaar volgde intensief overleg hoe verder.

Monitoring:

Het Natuurcolloctief VALA verzorgt sinds 2018 de monitoring.

SNL- en overige kennisbijeenkomsten:

 • op 31 augustus werd een GPG kennisnetwerk bijeenkomst inzake bosbouw en provinciaal bosbeleid bijgewoond op Landgoed Tongeren;
 • op 21 september werd een GPG kennisnetwerk bijeenkomst inzake natuur- inclusieve landbouw bijgewoond op landgoed Velhorst (Natuurmonumenten);
 • op 6 oktober werd een SNL terreinbezoek bijgewoond op de landgoederen De Holterberg en Grimbergen;

Aanbevelingen bij certificaatverlening:

 • Onderdeel 2.b. inzake Organisatie en ecologische kennis bij het beheer:

             zie bovenstaand onder “Organisatie, Kennis en Kunde”.

 • Onderdeel 3.a. monitoring: zie bovenstaand.

Overige relevante wijzigingen:

Vanaf 2021 is ons natuurgebied De Haarman in Winterswijk ondergebracht bij onze SNL.

Speciale activiteiten en projecten in 2021:

 • Op 8 oktober vond een Bosrabatten themamiddag met veldexcursie op ons landgoed Kranengoor plaats, georganiseerd door de Commissie Bosgeschiedenis van de KNBV. Aanwezig waren ruim 40 uitermate geinteresseerde deskundigen. Centraal stond de RUG Masterscriptie van ir. A. Mulder “Van Dijken en Sloten, een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap”. In het Vakblad Natuur-Bos-Landschap van november verscheen hierover een prominent artikel, zie de bijlage. Ook onze lokale Lochemse pers besteedde uitgebreid aandacht aan deze grensverleggende, boeiende bijeenkomst.

Namens Stichting Anitya Foundation,,

Jan Schoemaker  (gedelegeerd bestuurder)